(24 sentyabr 1928 — 30 avqust 1993)

Məmmədov İbrahim Qurban oğlu — Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin tanınmış nümayəndəlrindən biri, respublikanın xalq artisti, Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriysının professoru olmuşdur. İbrahim Məmmədov 1928-ci il oktyabrın 24-də Bakı şəhərində anadan olub. Ali musiqi təhsilini Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında alan İbrahim Məmmədov 1954-cü ildə professor Boris Zeydmanın bəstəkarlıq sinfini bitirib. Musiqinin müxtəlif janrlarında bir sıra dəyərli əsərlər bəstələmiş istedadlı bəstəkar İbrahim Məmmədovun yaradıcılıq dəsti-xətti xüsusilə simfonik musiqi sahəsində özünü bariz şəkildə nümayiş etdirmişdir.

Onun «Qəhrəmanlıq simfoniyası», «Təntənəli uvertüra»sı, skripka ilə orkestr üçün «Simfonik variasiyaları»ı, «Balet süitası» kimi əsərləri milli musiqi mədəniyyətimizin populyar simfonik əsərləri sırasına daxildir. İbrahim Məmmədov Azərbaycanda ilk uşaq opera-baletinin müəllifidir. Onun «Tülkü və Alabaş» opera-baleti 35 il ərzində Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının repertuarında kiçik yaşlılar üçün yeganə milli musiqili-səhnə əsəri olmuşdur. Bəstəkarın xor, solist və simfonik orkestr üçün «Sülhün dayağı», «Zəhmət təranələri», «Azərbaycan» kantataları, klarnet ilə estrada orkestri üçün «Rapsodiya»sı, bir sıra kamera-vokal, kamera-instrumental əsərləri dinləyicilərin dərin rəğbətini qazanmışdır. Onun, xüsusilə, fortepiano ilə simfonik orkestr üçün «Poema-tokkata»sı virtuoz pianoçu tələbələrin tədris repertuarında özünə layiqli yer tutmaqdadır. Bəstəkarın respublikamızda gənc musiqiçi kadrlarının yetişdirilməsində mühüm rolu olmuşdur. O, 1961-ci ildən Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının professoru kimi fəaliyyət göstərərək «Solfecio», «Alətşünaslıq», «Partituranın üzündən oxunması» kimi fənnlərdən böyük səriştə ilə dərs demişdir. Bir sıra istedadlı musiqiçilər İbrahim Məmmədovdan partitura yazısının sirrlərini öyrənmişlər. İbrahim Məmmədov 1955-ci ildən Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü, habelə bu təşkilatın İdarə Heyətinin üzvü olmuşdur.