“Əsil musiqi fədaisi” – Nərgiz Şəfiyeva

Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin tanınmış simalarından biri, Respublikanın

Əməkdar incəsənət xadimi, musiqişünas,təcrübəli pedaqoq,  maarifpərvər   insan,   əsil   musiqi   fədaisi — Nərgiz Şəfiyevanınyaradıcılığı müasirmusiqi mədəniyyətimizdəözünəməxsus yer tutur. Ənənələrə sadiq olan, yüksək peşəkarlıq meyarlarına əsaslanan bəstəkarın əsərləri fərdi üslub xüsusiyyətləri ilə seçilərək, milli qaynaqlardan – Azərbaycan xalq mahnılarından və muğamlarımızdan bəhrələnən intonasiyaları ilə daima musiqisevərlərin diqqətini cəlb edir.

N.Şəfiyevanın sənət aləmindəki yaradıcılıq yolu çətin və keşməkeşli olmuşdur. Lakin bütün bunlara baxmayaraq o, parlaq istedadı, zəhmətkeşliyi, bəstəkarlıq sənətinə vurğunluğu, tükənməz yaradıcılıq təxəyyülü sayəsində, musiqinin qeyri-adi mənəvi gücünə arxalanaraq, öz yaradıcılıq yolu ilə daima irəliləmişdir.

1940-cı il yanvarın 1-də Bakıda ziyalı ailəsində dünyaya göz açmış Nərgiz Mahmud qızı Şəfiyevanın ata-anası əslən Qarabağın tanınmış nəsillərinin nümayəndələri olmuşlar. Erkən yaşlarında, ağır müharibə illərində atasını itirən Nərgizin qaranlıq dünyasını işıqlandıran ecazkar musiqi aləmi onun həyatının mənasına çevrilmişdir. Onun musiqi duyumunu hiss edənanası, onu Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası nəzdində 10 illik Musiqi Məktəbinin hazırlıq sinfinə yazdırmış, 1947-ci ildə artıq həmin məktəbin violin üzrə I sinif şagirdi olan Nərgiz burada görkəmli musiqiçilər – Naum Bronman (violin ifaçılığı), Ədilə Hüseynzadə(musiqi nəzəriyyəsi), Qəmər İsmayılova(musiqi ədəbiyyatı), Mithəd Əhmədov (bəstəkarlıq) və başqalarından dərslər almışdır.Musiqi bəstələməyə böyük həvəsi olan Nərgiz məktəbin direktoru – böyük pedaqoq və pianoçu Kövkəb Səfərəliyevanın məsləhəti ilə “Uşaq yaradıcılığı” sinfində bəstəkar-pedaqoq Mithəd Əhmədovdan bəstəkarlıq sənətinin sirrlərini öyrənməyə başlamış vəilk kiçik pyeslərini yazmışdır.

 

Bəstəkarlıqla daha ciddi məşğul olmağı qərara alan N.Şəfiyeva və 1957-ci ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının (indiki Bakı Musiqi Akademiyası) “tarixi-nəzəriyyə” fakultəsinə daxil olur.Burada iki ixtisas — bəstəkarlıq (Rauf Hacıyevin sinfində) və musiqişünaslıq üzrətəhsil almağa başlayır. 1958-ci ildə isə bəstəkarlıq üzrə akademik Qara Qarayevin sinfində təhsilini davam etdirərək, 1964-cü ildə konservatoriyanı bitirir.

N.Şəfiyevanın bir bəstəkar və şəxsiyyət kimi yetişməsində dahi bəstəkar və böyük pedaqoq Qara Qarayevin müstəsna rolu olmuşdur. O, yaradıcılıq üslubunun müəyyən edilməsində, dünyagörüşünün formalaşmasında, musiqi-nəzəri təhlil prinsiplərində daima ustadının ənənələrinə sadiq qalmışdır. Tələbəlik illərində yazdığı “Fortepiano Prelüdləri” silsiləsi dahi müəllimi tərəfindən bu janrda yazılmış əsərlərin ən yaxşı nümunəsi kimi yüksək qiymətləndirilmişdir. Bu prelüdlər Azərbaycan, Rusiya və bir sıra başqa xarici ölkələrin pianoçularının repertuarına daxil edilmiş və nəşr edilmişdir.

Heç də təsadüfi deyil ki, N.Şəfiyevanın“Fortepiano Prelüdləri” silsiləsi və “Violin və fortepiano üçün Poema”sı  1962-ci ildə Moskvada keçirilmiş “Gənc Bəstəkarların Ümumittifaq Müsabiqəsi”ndə Diploma layiq görülmüşdür.

Müstəqil yaradıcılıq yoluna qədəm qoyan bəstəkar müxtəlif musiqi janrlarına  — vokal, xor, kamera-instrumental, simfonik musiqi və s. müraciət edərək özünəməxsus musiqi dili ilə seçilən maraqlı əsərlər yaratmışdır.

Bəstəkarın yaradıcılığında əsasən kamera-instrumental və vokal musiqi janrları üstünlük təşkil edir. Bu da təsadüfi deyil. Məhz bu janrlar vasitəsi ilə bəstəkar öz ideyalarının bədii təcəssümünə nail olmağa çalışır.   Bəstəkarın əsərlərinin emosional-obraz  dairəsini insanın daxili mənəvi aləmi, onun hiss və həyəcanı, düşüncələri və arzuları təşkil edir. İnsanın mürəkkəb və ziddiyyətli daxili aləmini əks etdirən bu ideyalar lirik və ifadəli melodiyalarda öz təzahürünü tapır. Bəstəkarın özünəməxsus milli intonasiyaları ilə qəlbləri oxşayan oxunaqlı və yaddaqalan səmimi  melodiyaları  geniş dinləyici kütlələri tərəfindən rəğbətlə qarşılanır.  Onun “Violin və fortepiano üçün Skertso”, “Poema”, “Pastoral” fortepiano triosu, “Fleyta, arfa və violonçel üçün “Damlalar” triosu, 3 hissəli Simli Kvartet,fortepiano prelüdləri, uşaq pyesləri, 7 məqama əsaslanan “Günlər keçər, həftə gələr” silsiləsi, habelə, “Variasiyalar” və “Sonata – Fantaziya”  əsərləri yaradıcılığının erkən dövrünü əhatə edir.

1996-cı ildən Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü olan N.Şəfiyeva daima təşkilatın “Kамера мусигиси” вя “Mусигишцнаслыг” бюлмяляринин işindəfəaliştirak etmiş, maraqlı təkliflər irəli sürmüsdür. Onun müxtəlif musiqi janrlarınıəhatə edən yaradıcılığı musiqiictimaiyyəti tərəfindən həmişə maraqla qarşılanmış,əsərləri daima İttifaqın qurultay, plenum və festivallarında uğurla səslənmişdir.

80-ci illərin sonu 90-cı illərin əvvəli bəstəkarın yaradıcılığında dərin iz buraxmış ictimai-siyasi hadisələrlə əlaqədardır. Ölkəmizin tarixinə qanlı hərflərlə yazılmış “20 Yanvar” faciəsi, “Xocalı” soyqırımı, xalqımızın başına gətirilən digər müsibətlər doğma  Vətənini hədsiz dərəcədə sevən əsil vətənpərvər insan kimi N.Şəfiyevanın  da qəlbində təlatüm yaratmışdır. O,  bu illərdə yazılmış əsərlərində Azərbaycana qarşı aparılan təcavüzkarlıq siyasətinə qarşı öz etiraz səsini ucaltmışdır. Bəstəkarın 1989-cu ildə yazılmış “Mahnı dağlarda qaldı” – 12 alət üçün instrumental kompozisiyası həsrətini çəkdiyimiz Qarabağ torpağını, onun tarixini – keçmişini və bu gününü, dahi şəxsiyyətlərini göz önündə canlandırır. Bu əsər 2009-cu ildə  Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının yaranmasının 75 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Musiqi Festivalında ifa edilərək, tamaşaçıların rəğbətini qazanmışdır.

Bəstəkarın vokal musiqisi sahəsində yazdığı əsərləri — o cümlədən,  Nazim Hikmətin sözlərinə “Bariton, metso-soprano və piano üçün “David Oystraxa məktubumdur” — vokal dialoqu və Hafiz Şirazinin sözlərinə “Hafizi anarkən” – “Soruşma” – musiqili qəzəli xüsusi maraq doğurur.  Böyük türk şairi Nazim Hikmətin məşhur rus violin ustasının İstanbulda verdiyi konsertlərinin təəssüratları nəticəsində yaranmış eyniadlı şeiri əsasında ərsəyə gələn“David Oystraxa məktubumdur”  əsərində bəstəkarın fərdi bədii üslubunun yeniləşməsi nəzərə çarpır. Əsər 2007-ci ildə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının VIII Qurultayında müvəffəqiyyətlə ifa edilmişdir.

Klassik fars şairi Hafiz Şirazinin sözlərinə “Hafizi anarkən” – “Soruşma” – musiqili qəzəli janr etibarilə dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəylinin “Sənsiz” və “Sevgili canan” əsərlərinin ənənələrini davam etdirir. Müəllif bu əsərini xüsusi olaraq, Ü.Hacıbəyli tərəfindən  musiqili qəzəl janrının yaranmasının 70 illiyinə həsr etmişdir. Əsər  Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının IX Qurultayının (2012), bəstəkarlıq təşkilatının yaranmasının 80 illiyinə həsr olunmuş Musiqi Festivalının (2014)və s. konsertlərin proqramlarına daxil edilərək, respublikanın müxtəlif tanınmış vokalçılarının —  o cümlədən, Fərid Əliyevin, Anar Şuşalının və başqalarının təfsirində uğurla səslənmişdir.

N.Şəfiyeva öz yaradıcılığında sələflərinin ənənələrinə olan sadiqliyini  bir daha təsdiq edərək,  əziz  müəllimi Qara Qarayevin dahi rus şairi A.S.Puşkinin sözlərinə yazılmış “Mən sizi sevirdim” və “Gürcüstan təpələrində” romanslarını xüsusi ustalıqla Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir.

N.Şəfiyevanın öz müəlliminə olan sonsuz məhəbbətinin təzahürü olaraq, onun bilavasitətəşəbbüsü və təçkilatçılığı ilə, görkəmli bəstəkarımız  Qara Qarayevin anadan olmasının 90 illiyinə  həsr olunmuş “Qara Qarayev – tələbələrinin xatirəsində” kitabının ərsəyə gəlməsi  xüsusilə təqdirəlayiqdir. N.Şəfiyevanın tərtibçi-müəllif kimi bir neçə illər ərzində Q.Qarayevin bəstəkarlıq sinfinin məzunu olan,müxtəlif şəhərlərdə yaşayan bəstəkarların xatirələriniçətinliklə topladığı, sistemləşdirdiyi bu kitab öz dolğun məzmunu və zəngin illüstrasiyaları ilə diqqəti cəlb edir.

N.Şəfiyevanın bəstəkarlıqla yanaşı, bir musiqişünas kimifəaliyyətini də qeyd etmək lazımdır. Onun Ü.Hаcibəyovun “Aзərbaycan musuqi əsarləri” elmi əsəri daima marağa səbəb olmuşdur. O, həmçinin görkəmli bəstəkarlarımız — Qara Qarayev, Cövdət Hacıyev və b. yaradıcılığı haqqında bədii-pulisistik məqalələrin, metodiki tədris vəsaitlərinin müəllifidir. N.Şəfiyevanın  Respublika elmi konfranslarındakıçıxışları, cəsarətli fikir  və mülahizələri, həmkarları haqqında söylədiyi xatirələri dinləyicilər tərəfindən həmişə rəğbətlə qarşılanmışdır.

N.Şəfiyeva uzun illər təcrübəli pedaqoq  kimi respublikanın müxtəlif musiqi təhsili ocaqlarında – o cümlədən, 6 saylı Uşaq Musiqi Məktəbində, Rəşid Behbudov adına 2 saylı Uşaq Musiqi Məktəbində, sonralar Bül-Bül adina Orta-İxtisas MusiqiMəktəbində  fəaliyyət göstərərək, əzmlə çalışmışdır. Nərgiz xanım2 saylı Uşaq Musiqi Məktəbində  “Musiqi nəzəriyyəsi” şöbəsinə, Bül-Bül adina Orta-İxtisas Musiqi Məktəbində isə “Uşaq yaradıcılığı” və “Azərbaycan xalq musiqisi” şöbələrinə rəhbərlik etmişdir.

Dərin biliyə və zəngin təcrübəyə malik olan N.Şəfiyeva gənc musiqiçilərə hər bir fənni sevdirməyə çalışmışdır. Sevimli müəllimi Qara Qarayevin pedaqoji prinsiplərinə həmişə sadiq qalan  Nərgiz xanım öz tələbələrinə qarşı son dərəcə diqqətli və tələbkar olmuş, eyni zamanda qayğıkeş bir insan kimi onlar ilə səmimi ünsiyyət qurmuşdur.  O, özünün yüksək nəcib insani keyfiyyətləri ilə həmişə tələbələrinin və həmkarlarının,  habelə onu tanıyan hər bir kəsin məhəbbətini qazanmışdır.

Bu gün, 2020-ci ilin astanasında, yeni arzularla yeni ili qarşılamağa hazırlaşdığımız bir zamanda, bəstəkar, musiqişünas, pedaqoq, əsil musiqi fədaisi — əziz həmkarımız Nərgiz xanımı ömrünün 80-ci baharı ərəfəsində,yubileyi münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, onamöhkəm cansağlığı, uzun ömür arzulayırıq!

 

Sevda Hüseynova

Musiqişünas,

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının

Baş məsləhətçisi

Одна-единственная страсть

ЮБИЛЕЙ

Заслуженный деятель искусств, композитор, музыковед, педагог, член Союза композиторов Азербайджана Наргиз Махмуд гызы Шафиева в эти дни готовится к своему 80-летнему юбилею. Ее многосторонняя деятельность на поприще современного национального музыкального искусства снискала к себе внимание и уважение, коллеги ценят ее за проницательный ум, музыкальный талант, широту профессиональных познаний, открытость и общительность.
За плечами этой хрупкой женщины продолжительный и непростой жизненный путь, полный творческих исканий и завоеваний, радостей и разочарований, достижений и преодолений. Но во всех сложных жизненных и творческих ситуациях Наргиз ханым никогда не покидало, а часто спасало и возрождало одно-единственное чувство, одна-единственная страсть — бесконечная влюбленность в мир музыкальных звуков, покоривший ее с самого раннего детства.

Наргиз Шафиева родилась 1 января 1940 года в Баку в семье агронома и педагога дошкольного образования. Предки ее по отцовской линии были родом из Нагорного Карабаха, из Шуши. Все они увлекались музыкой, играли на различных народных инструментах, пели. В 1941 году с началом Великой Отечественной войны отец Наргиз добровольцем ушел на фронт и в 1943-м погиб в боях под Краснодаром. Трехлетняя малышка осталась на попечении матери, безграничную привязанность к которой она сохранила до конца ее дней.

Детство Наргиз, несмотря на тяжелые военные и послевоенные годы, проходило в атмосфере музыкальных впечатлений, впитываемых ею от культурной жизни Баку тех лет. Здесь создавались и ставились оперы и балеты, писались новые произведения азербайджанских композиторов, известные исполнители народной и классической музыки выступали с концертами в городских залах и в прифронтовых зонах.

В такой среде стал проявляться музыкальный талант Наргиз: она с удовольствием распевала популярные тогда песни, наигрывала их на пианино. Этот старинный инструмент, приобретенный в начале века ее дедом, долгое время был семейной реликвией, а не так давно Наргиз ханым подарила его Государственному музею музыкальной культуры Азербайджана.

Обнаружив у ребенка абсолютный слух, мама стала учить ее нотной грамоте. По воспоминаниям Наргиз ханым, самым большим впечатлением детства стал для нее фильм, снятый на основе музыкальной комедии «Аршин мал алан» Узеира Гаджибейли. Блистательная музыка навсегда покорила сердце пятилетней девочки, она без устали наигрывала на фортепиано эти бессмертные мелодии. «Аршин мал алан» навсегда связал меня с музыкальным миром Узеир бека», — позднее признается она.

В 1947 году Н.Шафиева поступает в специальную музыкальную школу-десятилетку при Азербайджанской консерватории (ныне — им.Бюль-Бюля) по классу скрипки, где уже на третий год обучения начинает посещать класс детского творчества, уроки композиции которого вел известный в то время педагог-композитор Мидхат Ахмедов.

В том же году в жизни Наргиз произошло событие, оставившее в ее душе неизгладимое впечатление: она впервые увидела на сцене Азербайджанского театра оперы и балета грандиозную оперу Уз.Гаджибейли «Кероглу». С одной стороны, мощный патриотический дух оперы, ее национальный колорит, блестящая музыка, с другой — личное присутствие самого гениального композитора, который сидел в ложе и горячо приветствовал присутствующих, — все это навсегда запечатлелось в памяти эмоциональной девочки. Преклонение перед личностью и творчеством Узеира Гаджибейли определило выбор тем ее последующих музыковедческих работ.

Именно тогда в классе сочинения М.Ахмедова появляются первые композиторские произведения Наргиз: пьесы для фортепиано, в музыке и названиях которых отразилась ее большая любовь к природе, — «Утро», «Свирель пастуха», «Песня родника», «Наши горы», «Море» и др. В 1955 году в школе открывается отделение композиции, и ученица восьмого класса Наргиз Шафиева продолжает учебу здесь. Видя постепенно раскрывающийся талант, энтузиазм и усердие ученицы, М.Ахмедов настоятельно советует ей продолжить дальнейшее образование по этой специальности.

Музыкальная жизнь Баку периода 50-60-х годов была чрезвычайно насыщенной. Сюда на гастроли приезжали известные русские и западноевропейские музыканты, выступавшие с замечательными интерпретациями произведений мировой классики. В самом расцвете была дирижерская деятельность Ниязи, знакомившего слушателей с шедеврами Г.Гараева, Ф.Амирова, Дж.Гаджиева и др. Активное посещение этих концертов значительно расширило музыкальный кругозор ученицы Шафиевой, а углубленное чтение восточной и классической мировой литературы и поэзии существенно обогатило ее интеллектуальный мир.

В 1958 году Н.Шафиева поступает в Азербайджанскую государственную консерваторию им.Уз.Гаджибейли, где первый год обучается в классе композитора Рауфа Гаджиева, а со второго курса — в классе композиции академика Гара Гараева. Еще в 1952 году, присутствуя на премьере очаровавшего ее балета Г.Гараева «Семь красавиц», она и думать не могла о том, что настанет день и она станет студенткой этого выдающегося Мастера. И вот мечта сбылась. «Гараев был не только гениальным композитором, чутким и добрым человеком, но также талантливым преподавателем, который всегда морально поддерживал своих учеников, не давал падать духом, заботился о них, вдохновлял и помогал творчески ориентироваться», — рассказывала впоследствии Наргиз ханым.

Молодая студентка с головой погружается в креативную атмосферу, царившую на уроках Гараева, полностью отдается творческому процессу, стараясь отвечать тем высоким требованиям, которые предъявлял взыскательный педагог к своим ученикам. Поиск новых средств выразительности, обновление музыкального языка, соответствие запросам времени — вот задачи, которые предстояло решать молодым. И на этом пути Наргиз Шафиева уверенно идет вперед и добивается успехов.

В 1959 году Союз композиторов Азербайджана проводил пленум, посвященный творчеству молодых. Прозвучавшие на этом форуме «Шесть прелюдий для фортепиано» Наргиз Шафиевой получили высокую оценку, в результате чего рекомендованы руководством Союза к изданию, что явилось исключительным для студентов случаем. Отмеченные самобытным музыкальным языком, Прелюдии в последующие годы исполнялись в Москве, Ленинграде (Санкт-Петербург), Риге, Таллинне, Тбилиси, Новосибирске, а также ряде европейских стран.

Другой большой успех пришел к Н.Шафиевой в 1962 году. Тогда в Москве проводился Всесоюзный смотр-конкурс молодых композиторов, в жюри которого входили такие прославленные композиторы, как Тихон Хренников, Родион Щедрин, Ариф Меликов, Арво Пярт, Александра Пахмутова и др. На этом представительном смотре студентка 4-го курса Наргиз Шафиева была удостоена Диплома I степени за «Поэму» для скрипки и фортепиано.

К тому времени в ее портфеле были и другие оригинальные сочинения, такие как Сонатина, «Вариации-9» для фортепиано, Трио «Пастораль» для скрипки, виолончели и фортепиано, Струнный квартет, ряд обработок азербайджанских народных песен для различных инструментальных составов.

На последнем, пятом курсе консерватории молодой композитор начала работу над симфонией, которую планировала представить на окончание консерватории. Однако судьба распорядилась так, что окончить консерваторию в этот раз Наргиз ханым было не суждено. Тяжелая продолжительная болезнь горячо любимой мамы и неудачи в личной жизни на много лет вырвали ее из благодатной почвы, выбили из творческой колеи. Окончить консерваторию и получить диплом ей довелось только 30 лет спустя, в 1995 году.

Все эти годы Н.Шафиева занималась педагогической работой. Более 30 лет она проработала в Детской музыкальной школе №2 (сейчас — им.Р.Бейбутова) сначала педагогом музыкально-теоретических дисциплин, а с 1971 года — заведующей теоретическим отделением. Далее была работа в Средней специальной музыкальной школе им.Бюль-Бюля, куда она была приглашена как один из лучших специалистов по преподаванию предмета «Лады азербайджанской народной музыки».

Приглашение было не случайным — Наргиз ханым долгие годы посвятила углубленной разработке этой проблемы на базе фундаментального труда Узеира Гаджибейли «Основы азербайджанской народной музыки». Ее статьи, учебные пособия, методические рекомендации на эту тему привлекали внимание несомненной доказательностью приводимых автором суждений, несущих в себе пытливость изыскателя, увлеченность музыканта, влюбленность в творчество Узеир бека. Не случайно именно Наргиз ханым Шафиевой было доверено на протяжении ряда лет вести курсы повышения квалификации педагогов-теоретиков — преподавателей музыкальных учебных заведений по предмету «Азербайджанские лады».

За многолетнюю и плодотворную трудовую деятельность Н.Шафиева награждена медалью «Ветеран труда», отмечена благодарностями Министерства культуры республики.

Несмотря на большой перерыв в композиторской работе, вызванный объективными жизненными обстоятельствами, Наргиз ханым уже в достаточно зрелом возрасте нашла в себе силы вернуться к сочинению музыки. По времени это совпало с началом тяжелых 90-х годов, когда уже в полную силу развернулся армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, когда трагедия 20 Января потрясла все человечество. Эти события не могли не отразиться на творческом состоянии композитора, тем более имеющего шушинские корни.

Чтобы настроиться на сочинение, она начинает с того, что обращается к редактированию ранее написанного, оркестровкам и обработкам народных мелодий. Постепенно набирая творческий потенциал, она все более активно проявляет себя на композиторской стезе. В этот период ею написаны небольшие фортепианные пьесы для юных пианистов — «Полифоническая тетрадь» и 7 пьес в национальных ладах «Gün gələr, həftə keçər» («День придет, неделя уйдет»), а также «Damlalar» для виолончели, флейты и арфы, песни — сольные и хоровые. В 1995 году решением Правления Союза композиторов Азербайджана во главе с Тофиком Гулиевым ее принимают в ряды творческой организации, что еще более стимулирует ее деятельность, которая проявляется в двух ипостасях — композиторской и музыковедческой.

Войдя в ряды Союза композиторов, Наргиз ханым становится одним из самых активных его членов. Вот уже на протяжении более 20 лет она регулярно выступает на различных конференциях, участвует в прослушиваниях и обсуждениях новых произведений, входит в состав нескольких жанровых секций творческого союза, где неизменно делится своими суждениями и оригинальными идеями. Внимательная, чуткая к творчеству своих коллег, она с интересом посещает все авторские и юбилейные концерты композиторов, проводимые в зале Союза композиторов и филармонии.

Сфера композиторских интересов Н.Шафиевой вращается в области камерной инструментальной и вокальной музыки. Среди сочинений, написанных в этой области, есть немало таких, которые не раз исполнялись в концертных залах нашего города, на фестивалях и пленумах Союза композиторов. К примеру, «David Oystraxa мəktub» («Письмо Давиду Ойстраху») написано на текст замечательного турецкого поэта и драматурга Назыма Хикмета. Это произведение, представляющее собой вокальный диалог для сопрано и тенора в сопровождении фортепиано, передает то восхищение, которое рождало в сердцах слушателей блестящая, проникновенная игра известного российского скрипача Давида Ойстраха.

Другое сочинение — «Mahnı dağlarda qaldı» («Песня осталась в горах») — посвящено теме карабахской трагедии, оно написано для камерно-оркестрового состава. Вначале автор с помощью музыкальных звуков как бы воспроизводит картину прекрасной карабахской природы, затем колорит звучания темнеет, будто сгущающиеся черные тучи окутывают пространство, и музыка приобретает поистине драматический характер. Но в конце снова возвращается первая мелодия, пусть намеками и отдельными интонациями, но она вносит в произведение свет и дает надежду.

Нельзя не упомянуть еще одно сочинение Наргиз Шафиевой, созданное ею в знак преклонения перед гением Узеира Гаджибейли. Речь идет о ее музыкальной газели «Soruşma» («Не спрашивай»), написанной на слова классика восточной поэзии Хафиза Ширази. Появление ее было своеобразным приношением автора к 70-летию создания Уз.Гаджибейли уникальных романсов-газелей «Sənsiz» и «Sevgili canan». Впервые исполненная на мероприятии Союза композиторов Азербайджана, организованном по случаю этой знаменательной даты, музыкальная газель Н.Шафиевой снискала много положительных отзывов и рецензий.

Главным же трудом своей жизни Наргиз ханым считает книгу, которую она составила к 90-летию своего незабвенного учителя Гара Гараева. Это объемный сборник «Qara Qarayev tələbələrinin xatirəsində», куда включены рассказы студентов выдающегося композитора (ныне все они — известные композиторы) о незабываемых моментах общения с Учителем. Собранные, записанные и систематизированные в хронологическом порядке очерки составитель книги дополнила многочисленными, с любовью подобранными фотографиями, запечатлевшими мгновения творческой и педагогической деятельности Гара Гараева. Сюда же вошел и ее интересный, пронзительный очерк об Учителе — «Память сердца».

Крупноформатный, высокого полиграфического уровня фолиант выпущен при поддержке Министерства культуры Азербайджана в 2009 году на азербайджанском языке в издательстве «Шарг-Гарб». А несколько лет спустя (2014) книга «Гара Гараев в воспоминаниях учеников», вышла и на русском языке. Презентация обоих изданий была организована Союзом композиторов Азербайджана и вызвала огромный интерес музыкальной общественности.

Наргиз ханым очень трепетно относится к памяти Г.Гараева. Когда к его столетию вышла в свет книга автора этих строк «Балет Гара Гараева «Семь красавиц». История сценической жизни», она, уже болея и не имея возможности присутствовать на презентации, поздравила меня по телефону, сказав: «Спасибо вам за Гара Гараева».

Другим свидетельством глубокого почтения к наставнику является факт обращения Н.Шафиевой к романсам Г.Гараева «Я вас любил» и «На холмах Грузии», написанным на оригинальный пушкинский текст — на русском языке. С большим мастерством, с тонким чувством слова и интонации Наргиз ханым перевела текст романсов на азербайджанский язык, и теперь их часто можно услышать в исполнении азербайджанских вокалистов в различных концертных залах республики именно в ее переводе.

Будучи большим патриотом национального музыкального искусства, Наргиз ханым Шафиева не мыслит своей жизни вне музыки. Каждый ее день, каждый час и сегодня наполнен мыслями о творчестве, интересными воспоминаниями о прожитом, о том прекрасном и возвышенном, что подарил ей ее любимый мир — мир музыкального искусства.

Наталья ДАДАШЕВА,
музыковед, доктор философии
по искусствоведению