(8 noyabr 1930 — 20 may 2005)

Əfsər Cavanşirov Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən biri, Respublikanın əməkdar incəsənət xadimi, təcrübəli xormeyster, ictimai musiqi xadimi və fəal musiqi təbliğatçısı olmuşdur. Əfsər Bayram oğlu Cavanşirov 1930-cu il noyabrın 8-də Füzuli rayonunun Horadiz kəndində anadan olub. O, Qarabağın adlı-sanlı Cavanşirlər nəslindən idi. Erkən yaşlarından valideynlərini itirən Əfsər xalası Zərəfşan xanımın himayəsi altında böyümüşdür. İlk musiqi təhsilini A.Zeynallı adına Musiqi Texnikumunda aldıqdan sonra 1958-ci ildə Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoiyasının bəstəkarlıq fakultəsini — professor Cövdət Hacıyevin sinfini bitirmişdir. Sərbəst yaradıcılıq yoluna qədəm qoyduqdan sonra Əfsər Cavanşirov həm iri həcmli, həm də miniatür canrlarda əsərlər bəstəmişdir. Simfonik poema, simli kvartet, romanslar, xor əsərləri və s.

Onun xüsusilə, «Ən əziz ad» vokal simfonik poeması, «Gəncliyin səsi» kantatası, xalq çalğı alətləri orkestri üçün «Azərbaycan Vətənim mənim» uvertürası dinləyicilərin rəğbətini qazanmışdır. 1958-ci ildən həyatının sonuna qədər Ə.Cavanşirov öz yaradıcılığını Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radiosunun nəzdindəki «Bənövşə» uşaq xoru ilə bağlamışdır. «Bənövşə» uşaq xorunun bədii rəhbəri və baş diricoru kimi o, klassik dünya musiqisinin, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinin, habelə xalq musiqi nümunələrinin təbliğ edilməsində fəal çalışmışdır. 50 ildən artıq müddət ərzində Ə.Cavanşirovun rəhbərlik etdiyi bu xor kollektivində bir neçə nəsil formalaşmışdır. Onu haqlı olaraq «uşaqların maestrosu» adlandırırlar. Hazırda Ə.Cavanşirovun yetirmələri respublikamızın müxtəlif mədəniyyət ocaqlarında çalışırlar. Onların arasında respublikamızın bir sıra tanınmış mədəniyyət və incəsənt xadimlərinin — o cümlədən Flora Kərimova, Xuraman Qasımova, Amalya Pənahova, Ofelya Sənani, Azərin və başqalarının adlarını çəkmək olar. Gənc nəslin musiqi-estetik tərbiyəsində aktiv pedaqoci fəaliyyətinə görə Ə.Cavanşirov respublika komsomolu mükafatına və Respublika Təhsil Nazirliyinin «Qabaqcıl maarif xadimi» fəxri adına layiq görülmüşdür. Ə.Cavanşirov respublikamızda keçirilən 4 mahnı bayramının təşkilatçılarından olmuş, III və IV mahnı bayramlarında baş xormeyster və baş diricor kimi iştirak etmişdir. Fəal ictimai musiqi xadimi kimi Respublikanın musiqi həyatında yaxından iştirak edən Ə.Cavanşirov 1967-ci ildən Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü, habelə bu təşkilatın «uşaq musiqisi» bölməsinin üzvü olmuşdur.