Plenumlar… Konsertlər… Premyeralar… Festivallar…

Bəstəkarlar İttifaqının qurultayları, plenumları, müxtəlif musiqi tədbirləri — müsabiqələr, festivallar və s. həmişə Azərbaycanın musiqi həyatında diqqəti cəlb edir. Bəstəkarların yaradıcılığında, ümumilikdə Azərbaycan musiqisində mərhələ təşkil edən əsərlərin yaranması və səsləndirilməsi də çox hallarda qurultaylar, plenumlar və festivallar zamanına təsadüf edir.

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı tərəfindən təşkil olunan plenumlar, adətən, musiqinin müxtəlif janrlarına həsr olunur: simfonik musiqi, kamera-instrumental və vokal musiqi sahəsində, xalq çalğı alətləri orkestri üçün yazılmış əsərlərə həsr olunmuş plenumlar diqqətəlayiqdir. Həm bəstəkarların yeni yazılmış əsərlərinin geniş ictimaiyyətə təqdimatı baxımından, həm də bəstəkarın özünün, bir növ, yaradıcılıq hesabatı kimi.

***

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT XALQ ÇALĞI ALƏTLƏRİ ORKESTRİ ÜÇÜN YAZILMIŞ ƏSƏRLƏRDƏN İBARƏT PLENUMUN NƏTİCƏLƏRİ

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının təşəbbüsü və bilavasitə rəhbərliyi ilə aprel ayının 29-dan may ayının 1-dək xalq çalğı alətləri orkestri üçün yazılmış əsərlərdən ibarət plenum keçirildi. Plenum milli bəstəkarlıq məktəbinin, ilk notlu Xalq Çalğı Alətləri orkestrinin yaradıcısı olan dahi bəstəkar, alim, pedaqoq Üzeyir Hacıbəylinin 125 illik yubileyinə həsr edilmişdi. Plenum görkəmli tarzən, pedaqoq, Naxşıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar Mədəniyyət işçisi Əkrəm Məmmədlinin “Azərbaycan muğamları”nın not nəşrinin təqdimat mərasimi ilə açıldı.

Qeyd etmək lazımdlır ki, üç gün ərzində davam edən plenumun konsert proqramı çox maraqlı və məntiqi bir ardıcıllığa malik idi. Belə ki, plenumun təşkilatçılarının əsas məqsədi Xalq Çalğı Alətləri orkestrinin yaranması dövründən, yəni onun bünövrəsindən çağdaş dövrə qədər keçdiyi tarixi təkamül yolunun böyük bir palitrasını yaratmaq idi. Əminliklə demək olar ki, təşkilatçılar buna böyük müfəffəqiyyətlə nail oldular. Belə ki, 1-ci gün milli kamera orkestrinin ifasında səslənən retro əsərlər 2-ci gün öz yerini Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri orkestrinin ifasında müasir dövrdə müasir ruhda yazılmış əsərlərə, 3-cü gün isə Azərbaycan Dövlət Uşaq — Gənclər Xalq Çalğı Alətləri orkestrinin ifasındayenidən klassik ruhda yazılmış əsərlərə verdi. Bununla təşkilatçılar sanki ənənəyə sadiqliyin estafet kimi nəsildən — nəslə ötürüldüyünü vurğulamaq istəmişlər.

…Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Üzeyir Hacıbəylinin 125 illiyinə həsr olunmuş plenumun üç günü həm də Respublikanın xalq artisti Ağaverdi Paşayevin bədii rəhbərliyi və dirijorluğu altında çıxış edən Milli Kamera orkestrinin və balabançılar ansamblının ilk ifası, M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Azərbaycan Dövlət xalq çalğı alətləri orkestrinin və Azərbaycan Dövlət uşaq-gənclər xalq çalğı alətləri orkestrinin konsertləri ilə yadda qaldı.Balaban kimi gözəl tembrə malik olan bir alətin bütün növlərinin (bas, tenor, alt, soprano, pikkolo ), yeni bas-kaman alətinin,tütək və nağaranın daxil olduğu bu tərkib Üzeyir Hacıbəylinin “Aşıqsayağı”, C.Cahangirovun “Qəzəl”, “Təntənəli yürüş”(orkestr üçün işləməsi Şahnaz Muradovanındır) əsərlərini, F.Əmirovun “Gözəlim sənsən”, N.Əliverdibəyovun “Gül bağçalar” xalq mahnılarının işləmələrini ustalıqla ifa etdi.

…Beləliklə,Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının növbəti, Üzeyir Hacıbəylinin 125 illiyinə həsr olunmuş plenumu öz işini başa çatdırdı. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, professor Firəngiz Əlizadənin təşəbbüsü ilə yaradılan, Ağaverdi Paşayevin bədii rəhbərliyi və dirijorluğu altında plenumda çıxış edən Milli Kamera orkestrinin və Azərbaycan Dövlət uşaq-gənclər xalq çalğı alətləri orkestrinin konsertləri göstərdi ki, respublikada professional səviyyəli kollektivlər yaranmaqdadır və mədəniyyətimizin inkişafına xidmət göstərən Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvləri öz yeni əsərləri ilə musiqi ictimaiyyətini daima sevindirmək iqtidarındadır.

***

QADINA MƏHƏBBƏTLƏ…

8 mart qadınlar bayramı ərəfəsində, daha dəqiq dеsək martın 6-da Bakının mərkəzində yеrləşən Muzеy Mərkəzində baş tutmuş silsilə tədbirlər məhz bеlə adlanırdı. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının təşəbbüsü və təşkilati dəstəyi sayəsində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birgə hazırlanmış bu gözəl sənət bayramı, əslində böyük bir layihənin — “Azərbaycanın sənətkar qadınları хеyir və tərəqqi naminə” dеvizi ilə 2009-2010-cu illəri əhatə еdən və nəinki Bakıda, habеlə rеspublikanın bir sıra rеgiоnlarında, Şamaхı, Qəbələ, Gəncə və Şəkidə kоnsеrt prоqramları, sərgilər, mоda nümayişi və ustad dərsləri ilə müşayiət оlunan möhtəşəm bir prоqramın ilk səhifəsi, bir növ açılışı оldu (qеyd еdək ki, kоnsеrtin təşkilatçı-kооrdinatоrları musiqişünas, sənətşünaslıq namizədi Lalə Kazımоva və bəstəkar, dоsеnt Adilə Yusifоva, slayd-şоunun müəllifi, rəssam Fəхriyyə Məmmədоva, aparıcısı isə musiqişünas, Bəstəkarlar İttifaqının məsul katibi Lalə Hüsеynоva idi).

…Firəngiz Əlizadənin Nigar Rəfibəylinin sözlərinə bəstələnmiş “Üç akvarеl” vоkal silsiləsi (sоpranо — Gülnaz İsmayılоva, pianо — Nərgiz Əliyarоva, flеyta — Əminə Zülfüqarоva) və məşhur “Muğamsayağı”sı (Azərbaycan Dövlət Kvartеti: Uran Sеyidоv, Vadim Sandlеr, Vaхtanq İmanоv və Alеksеy Miltıх) nəinki bəstəkarın zəngin yaradıcılıq tərcümеyi halının, ümumiyyətlə, müasir musiqi dünyasının ən parlaq səhifələri kimi unudulmaz təəssürat bağışladı.

Bu təəssüratı səhnədəki еkrandan sеyr еtdiyimiz və böyük fəlsəfi məna yükü daşıyan görüntülər daha da canlı və qabarıq еdirdi. Bəstəkar, хalq artisti, prоfеssоr Sеvda İbrahimоvanın lirik kədərlə aşılanmış musiqisi isə tamaşaçıları tamamilə yеni bir оvqata köklədi. Hər iki əsərin adında bеlə artıq qеyri-adi bir niskil sеzilirdi: “Qurbansız qalan tarım” (Simli Kvartеt, Səbuhi Cəfərоv — tar, Gülnaz İsmayılоva — sоpranо, Həsən Еnami — tеnоr və fоrtеpianоda müəllif) və “Sənin üçün darıхıram, Şuşam” (Simli Kvartеt, pianоda müəllif və tarda Səbuhi Cəfərоv). Sеvda хanımın yaradıcılığında yaralı bir mövzuya çеvrilmiş Şuşa həsrəti еlə təsirli bir ahəngə bоyanıb ki, həyacansız, sarnsıntısız bu sədaları duymaq mümkün dеyildi. Еkranda isə Şuşanın, indi yalnız kinохrоnikadan həsrətlə sеyr еtdiyimiz nadir kadrları, uzaq və dоğma kеçmişimiz…

Nəyahət, sоnuncu musiqi lövhələri bəstəkar Adilə Yusifоvanın özünəməхsus musiqi dünyasını tamaşaçılara açıb göstərdi. Əvvəlcə, qarşımızda оdlar yurdunun simvоluna çеvrilmiş “Alоv”un musiqi оbrazı bütün məna çalarları ilə təsvir оlundu (pianо — Ülviyyə Hacıbəyоva, tar — Səbuhi Cəfərоv). “Paralеllər” adlanan növbəti əsər isə çох aktual оlan bir mövzunu təfərrüatı ilə bizlərə yaşatdı.

Təqdim оlunmuş bu gözəl layihə həqiqətən də yaradıcı qadınlara əsl 8 mart hədiyyəsi оldu. Tədbirin sоnunda səhnəyə qalхan bütün iştirakçıların adından Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, prоfеssоr Firəngiz Əlizadə çıхış еdərək, bu layihənin həyata kеçməsində böyük rоlu оlan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə öz dərin təşəkkürünü bildirdi. Ümidvarıq ki, bu layihə gələcəkdə də öz layiqli davamını tapacaqdır.

***

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında Kamera musiqisi ifaçılığı ənənələrinin dirçəldilməsi məqsədilə kamera konsertləri təşkil olunur. Bu silsilədən İttifaqın nəzdində fəaliyyət göstərən “Oazis” kvartetinin rəngarəng proqramla çıxışları həmişə dinləyici auditoriyasının diqqətini cəlb edir.

2012-ci il oktyabrın 23-də Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında təşkil edilmiş kamera konserti Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi Gününə həsr edilmişdi. Tədbirdə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, Xalq Artisti, professor Firəngiz Əlizadə “Oazis” simli kvartetinin yaranma tarixi, konsertin əhəmiyyəti və səslənəcək əsərlər haqqında məlumat vermişdir. Bildirmişdir ki, 2010-cu ildə Bəstəkarlar ittifaqının nəzdində Cavad Tağızadənin rəhbərliyi ilə yaradılmış simli kvartet müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə uğurla iştirak edib. Sinqapurlu mütəxəssislərdən ustad dərsləri almış musiqiçilərin ifasında bu gün Azərbaycan və xarici ölkə bəstəkarlarının klassik əsərləri səsləndirilir.

 

PREMYERALAR

2007-2012-ci illər ərzində Azərbaycan bəstəkarlarının bir sıra yeni musiqili-səhnə əsərlərinin premyeraları olmuşdur.

***

2008-ci il iyunun 21-də Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında respublikanın xalq artisti, Dövlət Mükafatı laureatı, professor, “Şöhrət” ordenli, görkəmli bəstəkar Aqşin Əlizadənin yeni birpərdəli “Ümid valsı” baletinin premyerası olmuşdur.

Baletin libretto müəllifi də Aqşin Əlizadə, quruluşçu baletmeyster Pulumb Aqılıu, quruluşçu rəssamı Tahir Tahirov, musiqi rəhbəri və dirijoru Cavanşir Cəfərovdur. Baş rollarda respublikanın əməkdar artistləri — Kamilla Hüseynova (Səlminaz), İslam İslamov (Elmurad) çıxış etmişlər.

***

2008-ci il fevralın 27-də Azərbaycan Akademik Opera və Balet Teatrında xalq artisti Tofiq Bakıxanovun “Xeyir və Şər” adlı yeni baletinin premyerası olmuşdur. Tamaşanın quruluşçu baletmeysteri xalq artisti Tamilla Şirəliyeva, musiqi rəhbəri və dirijoru xalq artisti Cavanşir Cəfərovdur. Tamaşanın səhnə tərtibatı əməkdar artist Tahir Tahirovun eskizləri əsasında hazırlanmışdır. Əsas rollarda əməkdar artistlər Rimma İsgəndərova, Gülağası Mirzəyev (Xeyir), Yelena Skomoroşenko və Samir Səmədov (Şər) iştirak etmişlər.

***

2007-ci il dekabrın 15-də paytaxtımızda təşkil olunan I Beynəlxalq Rostropoviç festivalı çərçivəsində Opera və Balet Teatrında bəstəkar, xalq artisti, professor Firəngiz Əlizadənin 2 pərdəli, 7 şəkilli “Qarabağnamə” operasına ictimai baxış keçirilmişdir. Operanın libretto müəllifi professor Nərgiz Paşayevadır. Dirijorları xalq artisti Cavanşir Cəfərov və Arkadi Şteynluxt, quruluşçu rejissorları xalq artisti Cənnət Səlimova və Raymundas Banionisdir.

“Qarabağnamə” operası Dağlıq Qarabağda baş verən faciələrə həsr olunub. Müəllif erməni qəsbkarlarının Dağlıq Qarabağ və onun ətraf ərazilərində törətdikləri faciələrlə neçə-neçə Mələk və Arif kimi gənclərin arzularının torpağa gömüldüyünün, anaların gözüyaşlı, yurdun dəhşətli dağıntılar, yanğın və talanlar içərisində qaldığının bədii boyalarla təsvirini vermişdir.

 

 

2007-ci il dekabrın 8-də Musiqili Komediya Teatrında xalq artisti Faiq Sücəddinovun tanınmış dramaturq Tamara Vəliyevanın ssenarisi əsasında “Mən dəyərəm min cavana” tamaşasının premyerası olmuşdur. Tamaşaya Yusif Əkbərov quruluş vermişdir.

***

2009-cu il aprelin 24-də Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında görkəmli türk yazıçısı Əziz Nesinin “Şəhərdə manyak var” əsəri əsasında bəstəkar, əməkdar incəsənət xadimi Sərdar Fərəcovun bəstələdiyi eyniadlı əsərin premyerası olmuşdur.

Tamaşanın rejissoru, əməkdar incəsənət xadimi Oruc Qurbanovdur.

***

2010-cu il mayın 11-də Heydər Əliyev Sarayında Heydər Əliyev Fondu yeni Beynəlxalq musiqi layihəsini — çağdaş Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən biri olan Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, xalq artisti, professor Firəngiz Əlizadənin “İntizar” operasının yeni quruluşda prem­yerasını təqdim etmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva premyeraya tamaşa etmişlər. Librettonun müəllifi “Üns” yaradıcılıq səhnəsinin bədii rəhbəri, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü professor Nərgiz Paşayevadır. Operanın yeni quruluşunu beynəlxalq bədii heyət hazırlamışdır. Tamaşanın quruluşçu rejissoru Moskva “Helikon-Opera” Teatrının bədii rəhbəri, Rusiyanın xalq artisti Dmitri Bertman, quruluşçu rəssam Hartmut Şorqhofer, dirijor Vladimir Ponkin, xoreoqraf Edvald Smirnov, xormeyster xalq artisti Gülbacı İmanovadır. Operanın yeni quruluşu müasir Avropa musiqili teatr rejissurası prinsiplərinə əsaslanmışdır.

 

FESTİVALLAR… MÜSABİQƏLƏR

2009-cu il dekabrın 15-dən 18-dək Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının 75 illiyi ilə əlaqədar olaraq, tanınmış bəstəkar, əməkdar incəsənət xadimi Azər Dadaşovun fortepiano əsərlərinin ən yaxşı ifaçısı üzrə müsabiqənin ilk turu keçirilmişdir.

 

2010-cu il iyunun 17-də Müslüm Maqomayev adına Dövlət Fialrmoniyasında Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının 75 illiyi ilə əlaqədar, əməkdar incəsənət xadimi Azər Dadaşovun fortepiano əsərlərinin ən yaxşı ifaçısı üzrə müsabiqənin nəticələri məlum olmuşdur.

 

2011-ci il dekabrın 23-də Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Üzeyir Hacıbəyli adına Konsert salonunda Əməkdar incəsənət xadimi, Bakı Musiqi Akademiyasının professoru Azər Dadaşovun yaradıcılığına həsr olunmuş Musiqi Festivalı çərçivəsində bəstəkarın uşaqlar üçün yazdığı əsərlərdən ibarət “Uşaqlar gələcəyimizdir” adlı konsert olmuşdur.

***

2008-ci il dekabrın 10-11-də Bakıxanov qəsəbəsindəki Adil İsgəndərov adına mədəniyyət sarayında Bəstəkarlar İttifaqının sədri, xalq artisti, professor Firəngiz Əlizadənin rəhbərlik etdiyi və ittifaqın katibləri — xalq artisti, professor Ramiz Zöhrabov, əməkdar incəsənət xadimi Eldar Mansurov, Bakı Musiqi Akademiyasının professoru Zemfira Qafarova, əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Elnarə Dadaşova, həmçinin bəstəkarlar Aygün Səmədzadə, Gövhər Həsənzadə daxil olduğu münsiflər heyətinin iştirakı ilə “Ötən illərin mahnıları” adlı I Retro Musiqi Festivalı keçirilmişdir.

***

2008-ci il dekabrın 20-də Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının dəstəyi və Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının təşkilatçılığı ilə müəssisə və təşkilatlarda çalışan istedadları üzə çıxarmaq məqsədi ilə özfəaliyyət kollektivlərinin ifaçıları arasında noyabr ayında startı verilən peşəkar bəstəkarların retro mahnılarından ibarət “Ötən illərin mahnıları” adlı I Retro Musiqi Festivalı Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında qala-konserti ilə işini başa çatdırmışdır.


2009-cu il avqustun 14-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin Heydər Əliyev Elmi Araşdırmalar Mərkəzində Sərhəd Qoşunlarının yaradılmasının 90 illik yubleyinə həsr olunmuş “Sərhədlərimizin keşiyində” mövzusunda müsabiqəyə yekun vurulmuşdur. Bəs­təkarlar İttifaqının katibi, əməkdar incəsənət xadimi Eldar Mansurovun rəhbərlik etdiyi münsiflər heyətinin yekdil qərarı ilə, musiqisi İlham Abdullayevə, sözləri isə Ədalət Əsgəroğluna məxsus “Sərhədçiyəm” mahnısı birinci yerə layiq görülmüşdür. Nərminə Nağıyevanın Rəşad Kəsəmənlinin sözlərinə bəstələdiyi “Bizim sərhəd qoşunları”, həmçinin sözləri və musiqisi Çingiz Mustafayevə məxsus “Sərhəd” mahnıları ikinci yerə layiq görüldülər. “Sərhədçi Andı” (musiqisi Faiq Sücəddinov, sözləri Baba Vəziroğlu) və “Sərhədçilər” (musiqisi Mehriban Əhmədova, sözləri Fikrət Qoca) mahnıları da üçüncü yerə layiq görüldülər.

***

2009-cu il oktyabrın 2-də Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Sumqayıt Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsi ilə birgə Sumqayıt şəhərinin yaradılmasının 60 illiyi münasibətilə “Sumqayıt şəhərinə həsr olunmuş ən yaxşı mahnı” mövzusunda keçirdiyi müsabiqəyə yekun vurulmuşdur. Bəstəkarlar İttifaqının katibi, əməkdar incəsənət xadimi Eldar Mansurovun rəhbərlik etdiyi, əməkdar incəsənət xadimləri, bəstəkar Mobil Babayev, musiqişünas Həcər Babayeva, ABİ-nin məsləhətçisi, musiqişünas Sevda Hüseynovadan ibarət münsiflər heyəti müsabiqəyə təqdim olunan 10 əsərin arasından qalibləri müəyyən etmişlər.

 

 

2010-cu il martın 29-30-da Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Hünər” V Vətənpərvərlik Mahnıları Festivalı keçirilmişdir. Festivalın münsiflər heyətində nazirliyin nüma­ yəndələri ilə yanaşı, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvləri — İttifaqın məsul katibi Lalə Hüseynova, bəstəkarlar, xalq artisti Faiq Sücəddinov, İlham Abdullayev təmsil olunmuşlar.

***

2010-cu il dekabrın 27-də Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında “Ötən illərin mahnıları” retro musiqi festivalının 31 Dekabr — Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününə həsr edilmiş yekun konserti və qaliblərin mükafatlandırılması mərasimi keçirilmişdir.

***

BƏSTƏKARLARIMIZIN UŞAQLARA TÖHFƏLƏRİ

Prezident İlham Əliyevin 2009-cu ili ölkəmizdə “Uşaq ili” elan etməsi ilə əlaqədar bir sıra təşkilatlarda, mədəniyyət ocaqlarında bəstəkarlarla uşaqların görüşləri keçirilmişdir. Uşaq musiqi məktəblərində də bəstəkarlarla görüşlərin keçirilməsi artıq bir ənənəyə çevrilmişdir. Bu tədbirlər gənc nəslin təlim-tərbiyəsi, musiqi təhsilinin problemləri baxımından önəmli olmaqla yanaşı, bəstəkarların uşaqlarla ünsiyyətinə, bəstəkar yaradıcılığının uşaqların musiqi həyatında daha yaxından iştirak etməsinə şərait yaradır.

***

“Uşaq ili” ilə əlaqədar olaraq İ.Əbilov adına Mədəniyyət Mər­kəzində bəstəkar, xalq artisti Oqtay Zülfüqarovla görüş (2009) keçirilmişdir. Mərkəzin bədii rəhbəri Mirəhməd Əsgərov uşaq mahnılarının müəllifi kimi tanınan bəstəkarın yaradıcılığından, kiçik yaşlılarda estetik tərbiyənin aşılanması və ölkəmizin musiqi mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərindən danışmışdır. “Aysel” uşaq ansamblının ifasında bəstəkarın uşaq mahnıları səsləndirilmişdir.

***

Bu silsilədən olan maraqlı tədbirlərdən biri — bəstəkar, əməkdar incəsənət xadimi Sərdar Fərəcovla görüş — Q.Qarayev adına 8 saylı Uşaq Musiqi Məktəbində (2009) keçirilmişdir. Bəstəkarın yaradıcılığı haqqında məktəbin direktoru Kamal Paşazadə və musiqişünas Natiq Vəliyev, bəstəkar Rəna Qədimova söz açmışlar. Tədbirdə bəstəkarlar Adilə Yusifova, Məmmədağa Dadaşov iştirak etmişlər. Tədbirin aparıcısı gənc musiqişünas Leyla Əliyeva idi.

***

LAYİQLİ DAVAMÇILAR

Uşaqlara və gənc istedadlara diqqət və qayğı ilə yanaşmaq, onların qabiliyyətlərini düzgün istiqamətə yönəltmək, onları yetişdirib ərsəyə çatdırmaq, xeyli zəhmət tələb etsə də, böyük savab hesab edilir. Bu nəcib əməl yüksək peşəkarlıq, fədakarlıq, səbr və uşaqlara böyük məhəbbətlə yanaşmanı tələb edir.

2008-ci ilin 11 yanvar tarixində Bəstəkarlar İttifaqı tərəfindən keçirilən uşaq musiqisinə və bununla bağlı olan problemlərə həsr olunmuş elmi konfrans bir daha göstərdi ki, gənc nəslin musiqi tərbiyəsi, uşaqların dünyagörüsünün formalaşması və yaxın gələcəkdə Azərbaycanı dünya səviyyəsində təmsil edə biləcək gənclərin yetişməsi bəstəkarlarımızın diqqət mərkəzindədir.

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, xalq artisti, professor Firəngiz Əlizadə öz çıxışında uşaq musiqisi mövzusunun çox ciddi, əhatəli və vacib olduğunu vurğuladı. Konfransın elmi-praktiki əhəmiyyətini qeyd edərək, şagird və tələbələrin bu tədbirdə fəal iştirakını əlamətdar bir hal kimi qiymətləndirdi.

…Konfransda məruzələrdən başqa istedadlı gənclər də ifaçılıq qabiliyyətlərini nümayiş etdirdilər. Onlar təkcə ifaçı kimi deyil, həm də səslənən əsərlərin qısa şərhi ilə öz biliklərini göstərdilər.

…Son illərdə gənc ifaçıların inkişafı, onların repertuarını zənginləşdirmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Mədə­niyyət və Turizm Nazirliyi iki müsabiqə keçirmişdir — xor musiqisi və nəfəs alətlərinin ansambl musiqisi. Həmin müsabiqədə F.Nağıyev, E.Dadaşova, A.Yusifova, İ.Abdullayev, A.Dadaşov, S.Fərəcov, F.Allahverdi, R.Qədimova kimi bəstəkarlar mükafatçılar sırasında olmuşlar.

…Uşaq və gənclər üçün nəzərdə tutulmuş müasir Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri demək olar ki, bütün janrları əhatə edir. Bu cəhət bir daha sübut edir ki, bu gün də yüksək tələblərə cavab verən gənc nəslin hərtərəfli musiqi inkişafı öz aktuallığını itirməyib. Son illərdə yazılan əsərlərin içində Kukla Teatrının tamaşalarına musiqi, uşaq operaları, kantatalar, xor-vokal silsilələr, fortepiano silsilələri, cizgi filmlərinə musiqi, xalq çalğı alətləri üçün və ayrı-ayrı alətlər üçün ansambl əsərləri, mahnılar və digər əsərlər vardır.

Bu əsərlərin müəllifləri uzun illər ərzində uşaqlarla müntəzəm şləyən bəstəkarlardır — R.Zöhrabov, O.Zülfüqarov, O.Rəcəbov, R.Şəfəq, C.Zülfüqarov, S.İbrahimova, E.Dadaşova, İ.Abdullayev, A.Yusifova, C.Abbasov və başqaları.

…Qeyd etmək lazımdır ki, bizim gənclərimiz Azərbaycan musiqisinin gələcəyinə bir körpüdür və bu körpünün möh­kəmləndirilməsi bizdən asılıdır.Bunun üçün də tədris prosesini daha yüksək pilləyə qaldırmaq lazımdır. Bizim sabahkı musiqi gələcəyimizə ən gözəl investisiya bugünki musiqi təhsilinin yüksək keyfiyyətidir.

***

Bəstəkar və musiqişünaslarımızın uşaqların estetik tərbiyəsinə həsr olunmuş tədbirlərin təşkili ilə bağlı fəaliyyəti mütəmadi davam edir. 2012-ci ilin dekabrın əvvəllərində Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında keçirilən tədbir də xüsusi qeyd olunmalıdır.

Bəstəkarların uşaqlar üçün yazılmış əsərlərin, eləcə də uşaq yaradıcılığının təbliğində məqsədyönlü fəaliyyəti olan əməkdar incəsənət xadimləri İmruz Əfəndiyevanın və Elnara Dadaşovanın təqdimatında mövzu ətrafında müzakirələr aparılmış, uşaqların ifasında bəstəkarlarımızın əsərləri böyük həvəslə səsləndirilmişdir.

Bu kimi tədbirlərin keçirilməsi bir daha sübut edir ki, gənc nəslin musiqi-estetik tərbiyəsi bu gün cəmiyyətimiz üçün ən actual məsələlərdən biridir və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı bu prosesdə öz önəmli mövqeyini nümayiş etdirir.