Bu günlərdə dahi bəstəkar Qara Qarayevin yetirməsi, Respublikanın Əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının professoru, təcrübəli pedaqoq, gözəl və nəcib insan Faiq Nağıyevin 75 yaşı tamam olur. Yaradıcılığı daima musiqi ictimaiyyətinin marağına səbəb olan, geniş dinləyici kütlələrinin rəğbətini qazanan F.Nağıyevin əsərləri özünəməxsus fərdi musiqi dili, yüksək peşəkar yazı üslubu ilə fərqlənir. Azərbaycan xalq musiqisini dərindən bilən, müasir bəstəkarlıq texnikasına yaxından bələd olan, daima yeni ifadə üsulları axtaran bəstəkarın  hər bir əsəri maraqlı yaradıcılıq ideyalarının bədii təcəssümüdür.

Zəmanəsinin ictimai-siyasi problemlərinə həssaslıqla yanaşan, həyatın müxtəlif təzadlarını dərk etməyə çalışan bəstəkarın  yaradıcılığının əsas qayəsini yüksək bəşəri ideyaların bədii inikası təşkil edir. Əsil vətəndaşlıq mövqeyindən çıxış edən F.Nağıyev ölkəmizin həyatında baş verən tarixi hadisələrə heç bir zaman biganə qalmamışdır. Onun əsərlərində Vətənin tərənnümü, böyük müəllimə məhəbbət, xalqın azadlıq mübarizəsi, qəhrəman-şəhidlərin xatirəsi kimi mövzular parlaq bədii əksini tapmışdır. F.Nağıyev milli musiqi mədəniyyətimizin önəmli səhifələrini təşkil edən bir sıra orijinal əsərlərə imza atmış bir bəstəkar kimi tanınır.

Ötən əsrin 70-ci illərində müstəqil yaradıcılıq yoluna qədəm qoyan bəstəkar musiqinin müxtəlif janrlarında əsərlər yazmışdır. O, 2 Simfoniya, 2 Simfonik poema, “Şəhidlərdən-Şəhidlərə” simfonik süitası (eyniadlı sənədli filmin musiqisi əsasında), vokal-simfonik əsərlər (“Ana torpaq” Kantatası, “Sumqayıt” və “Azadlıq” Odaları və s.), a ‘cappella xoru üçün “Qara Qarayevin xatirəsinə Konsert”, piano və simli orkestr üçün “Tokkata-poema”, simli kvartet, xor miniatürləri (“Şam”, “Aşiqəm”, “Əl üstə kimin əli” və s.), kamera-instrumental əsərlər, mahnı və romanslar, kino musiqisinin müəllifidir.

Bəstəkarın   yaradıcılığında   xor   musiqisi   xüsusi   yer  tutur. Məhz xor musiqisi sahəsində bəstəkarın üslubuna xas olan səciyyəvi xüsusiyyətlər daha parlaq şəkildə özünü büruzə vermişdir. Onun solist və a ‘cappella xoru üçün “Qara Qarayevin xatirəsinə Konsert”i Azərbaycanda xor konserti janrında yazılmış ilk əsərdir. Bəstəkarın xor miniatürləri Respublikamızın, eləcə də bir sıra xarici ölkələrin (Rusiya, Türkiyə) xor kollektivlərinin ifasında dəfələrlə səslənmiş, onların daimi repertuarında özünə möhkəm yer tutmuşdur. Bu əsərlər Bakı Musiqi Akademiyasının və respublikanın musiqi kolleclərinin tədris proqramına daxil edilmiş, müxtəlif respublika nəşriyyatlarında çap olunmuşdur.

Nağıyev Faiq Həbib oğlu 1946-cı il fevralın 13-də Gəncə şəhərində anadan olub. İlk musiqi təhsilini 1955-1960-cı illərdə Gəncə şəhər 1 saylı uşaq musiqi məktəbinin kamança sinfində alaraq, o, Qəmbər Hüseynli adına Gəncə Musiqi Texnikumunun kamança sinfində təhsilini davam etdirmişdir. Lakin musiqi nəzəriyyəsinə və bəstəkarlığa olan meyli onun ali musiqi təhsilini iki ixtisas üzrə — musiqişünaslıq (1964-1969) və bəstəkarlıq (1969-1975) üzrə alması ilə nəticələnmişdir. 1969-cu ildə o, professor Məmmədsaleh İsmayılovun rəhbərliyi ilə yazdığı “Humayun vokal-instrumental muğamı” mövzusunda diplom işini təqdim edərək, konservatoriyanı musiqişünaslıq ixtisası üzrə bitirir. Bəstəkarlıq ilə ciddi şəkildə məşğul olmağı qərara alan F.Nağıyev həmin ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının “Bəstəkarlıq” fakultəsinə daxil olur. Qəbul imtahanında dahi bəstəkar, professor Qara Qarayev gənc bəstəkarın təqdim etdiyi əsərləri yüksək qiymətləndirir və onun piano üçün Sonatasında Prokofyev musiqisinin təsiri olduğunu xüsysi qeyd edir. F.Nağıyev böyük pedaqoq Qara Qarayevin sinfində  kompozisiya, musiqi forması, müasir bəstəkarlıq texnikası sahəsində mükəmməl biliklərə yiyələnərək müxtəlif musiqi janrlarında qələmini sınayır. Bu illərdə  Q.Qarayevin sinfində F.Nağıyevlə yanaşı bir sıra bəstəkarlar – o cümlədən F.Əlizadə, İ.Hacıbəyov, A.Əzimov, E.Dadaşova və b. təhsil almışlar. Q.Qarayev hər bir tələbənin yaradıcılıq potensialını öncədən görür və onun müstəqil üslub xəttini istiqamətləndirirdi.

1975-ci ildə F.Nağıyev böyük simfonik orkestr üçün yazılmış 1 saylı Simfoniyanı diplom işi kimi təqdim edərək konservatoriyanı bitirir. Konservatoriyanı bitirdikdən sonra bəstəkar müxtəlif musiqi janrlarına müraciət edərək öz yaradıcılıq axtarışlarını davam etdirir. Bu dövrdə bəstəkarın yaradıcılığında əsasən xor musiqisi və vokal-simfonik janrlı əsərlər üstünlük təşkil etməyə başlayır. Artıq 1977-ci ildən  SSRİ və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü olan F.Nağıyevin xor musiqisi nəinki respublikamızda, habelə onun hüdudlarından kənarda da xüsusi rəğbət qazanmışdır.

1977-ci ildə Azərbaycan Xor Cəmiyyətinin nəzdində Kamera Xoru (bədii rəhbər — Ləman Atakişiyeva) yaradılır. Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, o dövrdə Kamera Xoru bir sıra gənc Azərbaycan bəstəkarlarının “yaradıcılıq laboratoriyası”na çevrilmişdi. F.Nağıyevlə yanaşı digər bəstəkarlar — A.Əzimov, C.Quliyev, A.Dadaşov və b. bu kollektiv üçün xor miniatürləri yazmışlar.

Xor miniatürü janrı F.Nağıyevin yaradıcılığında xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bəstəkarın orijinal musiqi dili ilə seçilən xor miniatürləri Azərbaycan xor sənətinin inkişafında mühüm rol oynamış yüksək peşəkar səviyyəli musiqi nümunələridir.    Onun 1978-ci ildə yazılmış iki xor miniatürü — Məhsəti Gəncəvinin sözlərinə qarışıq a ‘cappella xoru üçün “Şam” və xalq bayatılarına yazılmış “Aşiqəm”  Kamera Xorunun daimi repertuarına daxil edilmişdi.

Bu dövrdə Respublikanın uşaq xor kollektivlərinin repertuarında Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri azlıq təşkil edirdi. Xor rəhbərlərinin xüsusi müraciəti ilə  F.Nağıyev a’cappella uşaq xoru üçün bir sıra mahnılarını — “Əl üstə kimin əli”(söz: X.Rza), “Nərgizin mahnısı” (söz: M.Dilbazi), “Xatırlayarsan məni” (söz: M.Seyidzadə) və s. yazmışdır. “Əl üstə kimin əli” əsəri 1979-cu ildə Kirov şəhərində keçirilən Ümumittifaq Uşaq Xor Festivalında (tərcümədə) müvəffəqiyyətlə ifa edilmişdir.

Bəstəkarın yaradıcılığında xüsusi yer tutan əsərlərdən biri də Xaqani Şirvaninin sözlərinə solist və a’cappella xoru üçün “Qara Qarayevin xatirəsinə Konsert”dir. Əsər ilk dəfə 1991-ci ildə Moskvada SSRİ Bəstəkarlar İttifaqının VIII Qurultayı günlərində P.Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasının Böyük zalında Azərbaycan Dövlət Xor Kapellasının (dirijor – Elnarə Kərimova) ifasında səslənmişdir.

Azərbaycan xor musiqisi sahəsində yeni söz olan bu əsərdə bəstəkar ilk dəfə olaraq konsert janrına müraciət etmişdir. Bu əsəri həmçinin dahi bəstəkar, böyük müəllim Q.Qarayevin xatirəsinə həsr edilmiş Rekviyem də adlandırmaq olar. Xor musiqisində ilk dəfə olaraq dini mövzuya — islam motivlərinə müraciət edən bəstəkar  Azərbaycan milli musiqi folklorunun ənənəvi janrları olan mərsiyyə və mədhiyyənin ifadə xüsusiyyətlərindən, matəm mərasimlərinə xas intonasiyalardan istifadə etmişdir.

F.Nağıyevin əsərləri özünəməxsus fərdi musiqi dili ilə daima musiqi ictimaiyyətinin marağına səbəb olur. Onun əsərləri mütəmadi olaraq Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Qurultay, Plenum, Festival və s. konsert proqramına daxil edilərək, Respublikanın aparıcı kollektivləri və görkəmli ifaçıları tərəfindən ifa edilir. Bəstəkarın Xəlil Rzanın sözlərinə metso-soprano, qiraətçi, qarışıq xor və böyük simfonik orkestr üçün “Ana torpaq” Kantatası (1979) ilk dəfə 1986-cı ildə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının “Gənc bəstəkarların əsərlərindən ibarət Plenumu”nda böyük uğurla ifa edilmişdir. Onun görkəmli violin ifaçısı Bəyazit Axundova həsr olunmuş solo violin üçün Sonatası  ilk dəfə 1983-cü ildə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının konsert salonunda B.Axundovun ifasında səslənmiş, sonralar Türkiyənin Ankara şəhərində dəfələrlə ifa edilmişdir. 2012-ci ildə isə bu əsər bəstəkarın yeni redaktəsi ilə  Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının IX Qurultayının konsert proqramına daxil edilərək, gənc violin ifaçısı, beynəlxalq müsabiqələr laureatı Cavad Tağızadənin təfsirində səslənmişdir.

Ölkəmizin tarixinə qanlı hərflərlə yazılmış “20 Yanvar” faciəsi, “Xocalı” soyqırımı, xalqımızın başına gətirilən digər müsibətlər doğma  Vətənini hədsiz dərəcədə sevən əsil vətənpərvər insan kimi F.Nağıyevin  də qəlbində təlatüm yaratmışdır. O,  bu illərdə yazılmış əsərlərində Azərbaycana qarşı aparılan təcavüzkarlıq siyasətinə qarşı öz etiraz səsini ucaltmışdır. Bəstəkarın 1991-ci ildə rejissor Xamiz Muradov tərəfindən “Azərbaycanfilm” kinostudiyası nəzdində “Salnamə” studiyasında çəkilmiş “Şəhidlərdən-şəhidlərə” adlı sənədli filmə yazdığı musiqidə bu faciəvi hadisələr öz əksini tapmışdır.

Bəstəkarın memorial səciyyə daşıyan əsərlərindən biri də 2012-ci ildə Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü münasibəti ilə  yazılmış, qarışıq xor və böyük simfonik orkestr üçün Rekviyem – “Xocalı harayı” əsəridir. Bu əsərdə bəstəkar Xocalı faciəsində həlak olmuş insanların o dəhşətli gecədə keçdiyi iztirablı yolların maraqlı ifa üsulları ilə bədii əksini yaratmağa çalışmışdır.  

F.Nağıyev bəstəkarlıqla yanaşı geniş pedaqoji fəaliyyət göstərir. O, müxtəlif illərdə Gəncə şəhər 2 saylı uşaq musiqi məktəbində, Qəmbər Hüseynli adına Gəncə Musiqi Texnikumunda, Soltan Hacıbəyov adına Sumqayıt Musiqi Texnikumunda, Lənkəran Dövlət Universitetində, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında fəaliyyət göstərmişdir. Hazırda o, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının “Milli musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi” kafedrasının professorudur.

Öz pedaqoji fəaliyyətində həmişə böyük müəllimindən əxz etdiyi metodikanı əlində rəhbər tutan F.Nağıyev  Azərbaycan professional musiqi ənənələrini davam etdirərək, gənc musiqiçilər nəslinin hazırlanması sahəsində yorulmadan çalışır. Hazırda F.Nağıyevin yetirmələri Respublikanın müxtəlif musiqi müəssisələrində çalışaraq musiqi mədəniyyətimizin inkişafına öz töhfələrini verirlər.

2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adına layiq görülən F.Nağıyev həmçinin, fəal musiqi-ictimai xadimdir. O, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının VIII (2007) və IX (2012) Qurultaylarında ABİ-nın İdarə Heyətinin üzvü seçilmişdir. F.Nağıyev ABİ-nın “Xor musiqisi” bölməsinin sədri kimi təşkilatın işində yaxından iştirak edir.

Bu gün yaradıcılığının kamillik dövrünü yaşayan, yüksək peşəkarlıq prinsiplərinə sadiq qalaraq,  milli musiqi mədəniyyətimizin tərəqqisi naminə yorulmadan çalışan bəstəkarı 75 illik yubileyi münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, ona möhkəm can-sağlığı, uzun ömür, yazıb-yaratmaq eşqi arzulayırıq!

 

Sevda Hüseynova

Musiqişünas, Azərbaycan Bəstəkarlar ittifaqının baş məsləhətçisi

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı pandemiya dövründə bütün mədəni-kütləvitədbirlərin ləğv olunmasına baxmayaraq, ötən dövr ərzində öz fəaliyyətinimütəmadi olaraq davam etdirmişdir. Təşkilatın müxtəlif musiqi janrlarını əhatəedən bölmələrinə bəstəkarlarımızın yeni əsərləri təqdim olunmuş, on-line işşəraitində müsabiqələr, konfranslar və tədbirlər keçirilmişdir.
Qarabağ uğrunda şanlı Azərbaycan Ordusunun apardığı Vətən müharibəsi dövründə xalqımızın hərbi-vətənpərvərlik ruhlu mahnı və marşlara tələbatı daha daartmış və bu tələbatı ödəmək məqsədilə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqındasəmərəli iş aparılmışdır. Azərbaycan bəstəkarlarının son dövrdə yaranmışvətənpərvərlik mahnıları və marşları toplanaraq, notları və səs yazıları Mədəniyyət Nazirliyinə təqdim edilmişdir.
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının “Azərbaycan bəstəkarları və musiqişünasları” layihəsi üzrə işlər davam etdirilərək, 19 broşür “Renessans-A”Nəşriyyat Evində çap olunmuşdur. Bu layihə üzrə növbəti mərhələdə işlər davametdirilir. Habelə, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı tərəfindən “Tofiq Bakıxanovunbalet yaradıcılığı” adlı məqalələr toplusu (tərtibçi – Günay Məmmədova, redaktor– Rafael Hüseynov) işıq üzü görmüşdür.
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının İdarə Heyətinin 17 fevral tarixindəkeçirilmiş növbəti iclası təşkilatın fəaliyyətinin 2020-ci il üzrə yekunlarına və2021-ci ilin birinci yarımilində nəzərdə tutulan tədbirlər planının müzakirəsinə həsrolunmuşdu. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, Xalq artisti, professorFirəngiz Əlizadə öz çıxışında təşkilatın fəaliyyətini dəyərləndirərək, ötən ilinpandemiya məhdudiyyətləri ilə yanaşı, Qələbə ili kimi yaddaşlara həkkolunduğunu xüsusi vurğuladı. Firəngiz xanım Respublikanın Prezidenti cənabİlham Əliyev tərəfindən 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan edilməsimünasibəti ilə, Bəstəkarlar İttifaqı tərəfindən keçiriləcək “Qəzəl-romans”müsabiqəsində bəstəkarlarımıza fəal iştirak etməyi, Ü.Hacıbəyli ənənələrini yenimərhələdə inkişaf etdirməyi tövsiyyə etdi. Tədbirdə iştirak edən “Qafqaz Media” İctimai Birliyinin sədri Azadə xanımHüseynova Firəngiz Əlizadənin beynəlxalq aləmdə nüfuz qazanmış zəngin yaradıcılığını, geniş ictimai və vətənpərvərlik fəaliyyətini dəyərləndirərək, ona“Qafqaz Media” İctimai Birliyinin təsis etdiyi “Xarı Bülbül” Medalını təqdim etdi.Bu il bir sıra görkəmli bəstəkar və musiqişünaslarımızın yubileylərinin genişsurətdə keçirilməsi mümkün olmasa da, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı tərəfindənmətbuat səhifələrində yubilyar bəstəkarlar və musiqişünaslar haqqında məqalələr,təbriklər çap olunmuşdur.
Tədbirdə həmçinin, görkəmli musiqişünas, Əməkdarincəsənət xadimi, sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor İmruz Əfəndiyevanın 85illiyi və tanınmış bəstəkar, Əməkdar incəsənət xadimi, professor Faiq Nağıyevin75 illiyi münasibətilə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı tərəfindən yubilyarlara təbrikünvanları təqdim edildi. Bəstəkarlar İttifaqının növbəti tədbirlər planının müzakirəsində iştirak edənABİ-nın katibləri — Əməkdar incəsənət xadimi, professor Zemfira Qafarova vəƏməkdar incəsənət xadimi, professor Cəlal Abbasov, ABİ-nın məsul katibi,sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor Cəmilə Həsənova və b. çıxış edərək, özyeni təkliflərini bildirdilər.

Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni səhifə açmış nadir şəxsiyyətlərdəndir. 2021-ci ildə Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi münasibətilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu ili “Nizami Gəncəvi İli” elan edib. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı “Nizami Gəncəvi İli”nə həsr olunmuş qəzəl-romans müsabiqəsi elan edib.

İttifaqdan4AZƏRTAC-a bildirilib ki, müsabiqənin keçirilməsində əsas məqsəd görkəmli bəstəkar, musiqişünas-alim, Azərbaycan peşəkar musiqi sənətinin və milli operasının banisi Üzeyir Hacıbəylinin “Sənsiz” və “Sevgili canan” əsərləri ilə təməlini qoyduğu qəzəl-romans janrının ənənələrinin davam və inkişaf etdirilməsi, Nizami Gəncəvinin zəngin yaradıcılığının müasir dövrdə vokal əsərlərdə musiqi və mətnlərin vəhdəti ilə ədəbi-bədii meyarlara cavab verən yeni qəzəl-romansların aşkar edilməsidir.

Müsabiqəyə heç bir yerdə səslənməmiş və nəşr olunmamış yeni qəzəl-romanslar təqdim edilməlidir. Təqdim ediləcək əsərlər vokal ilə müxtəlif tərkibli instrumental ansambllar (2-3 alət) üçün nəzərdə tutularaq, 7-10 dəqiqəlik vaxt həcmində olmalıdır.

Müsabiqə iştirakçıları əsərin klavirini PDF formatında (və ya partiturasını) və yüksək formatda yazılmış CD audio versiyasını, romansın mətnini və müəllif haqqında məlumatları (ad, soyad, təhsil, ünvan, telefon) Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının music0306@mail.ru   və  azcomposersunion@gmail.com elektron ünvanına təqdim еtməlidirlər. Əsərlər səs və fortepiano ifasında və ya səsyazma şəklində

təqdim olunmalıdır. Müsabiqədə peşəkar bəstəkarlar iştirak edə bilərlər.

Müsabiqənin qalibləri 18 sentyabr — Milli Musiqi Günündə elan ediləcək.

Müsabiqənin qalibləri üçün aşağıdakı mükafatlar nəzərdə tutulur:

I yer – 1000 manat
II yer – 700 manat
III yer – 500 manat

Fəxri diplom – 300 manat

Тəqdim olunmuş işlər bu il iyunun 15-dək Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında onlayn qəbul ediləcək. Əsərlər Bəstəkarlar İttifaqının tərtib etdiyi münsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndiriləcək.

      Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının fəaliyyətində vətənpərvərlik mövzusundayazılmış əsərlər mühüm ter tutur. İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə — uzun illərdoğma torpaqlarımızı işğal altında saxlayan erməni silahlı qüvvələrinə qarşıaparılan mübarizədə Azərbaycanın Müzəffər Ordusunun parlaq Qələbə qazanmasınəticəsində bu mövzu xüsusilə aktuallıq kəsb edir. Bu möhtəşəm Qələbə bizisevindirib fərəhləndirməklə yanaşı, həmçinin bəstəkarlarımızın doğma Vətənimizi,onun rəşadətli döyüşçülərini, bənzərsiz təbiətini, milli dəyərlərimizi vəsf edənəsərlərinin təbliğ edilməsinə yönələn yeni yaradıcılıq layihələrinə sövq edir.

Bu məqsədlə, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı “Vətənpərvərlik mövzusunda xor əsərlərinin ən yaxşı ifası” üzrə Respublika onlayn Müsabiqə-Festival elan edir.Müsabiqənin musiqi əsasını bəstəkar, Azərbaycanın Xalq artisti, professor AzərDadaşovun xor kollektivləri üçün yazılmış əsərləri təşkil edir. Azər Dadaşovmüxtəlif musiqi janrlarında yazılmış çoxlu sayda əsərlərin müəllifidir. Onunyaradıcılığında vətənpərvərlik məzmunlu xor musiqisi, həmçinin Vətənimizi, onunşanlı oğullarını, Qələbə qazanan igid əsgərləri vəsf edən xor mahnıları əhəmiyyətliyer tutur.

Müsabiqə 2021-ci il 22-26 noyabr tarixlərində Bakı şəhərində keçiriləcək vəbəstəkarın 75 illik yubileyinə həsr olunmuşdur. Müsabiqədə Respublikanın ali vəorta-ixtisas təhsili müəssisələrinin, həmçinin musiqi və ümumtəhsil məktəblərininxor kollektivləri iştirak edə bilərlər.

Müsabiqənin münsiflər heyətinə tanınmış musiqi xadimləri, AzərbaycanBəstəkarlar İttifaqı İdarə Heyətinin üzvləri, xormeysterlər daxil ediləcəklər.

Müsabiqə 2 turda keçiriləcək. Birinci turun proqramına A.Dadaşovunistənilən 3 xor mahnısı daxil edilə bilər, ikinci turun proqramında isə bəstəkarın ikixor mahnısı – “Vətənim var” və “Qızıl dan” mütləq şəkildə ifa edilməlidir

2021-ci il noyabrın 1-dək Müsabiqədə iştirak etmək istəyən xor kollektivləriyalnız onlayn şəkildə qeydiyyatdan keçərək, ifa ediləcək xor əsərlərinin DVD lentyazısını, kollektivin yaradıcılığı haqqında məlumatı, foto şəkili AzərbaycanBəstəkarlar İttifaqının azcomposersunion@gmail.com e-mail ünvanına təqdimetməlidirlər. Qeydiyyat forması tam doldurulmadığı halda, həmin ərizənin qəbuluprosesi dayandırıla bilər

Müsabiqənin qalibləri və iştirakçıları üçün pul mükafatları, diplomlar, xüsusihədiyyələr nəzərdə tutulur.
Müsabiqənin mükafat fondu beş min manat təşkil edir.Məlumat üçün Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının aşağıdakı əlaqə nömrələrinəmüraciət edə bilərsiniz: Tel.: (012) 598 08 86; (012) 598 08 84

Bakı, 5 fevral, AZƏRTAC

Fevralın 5-də görkəmli Azərbaycan bəstəkarı, Dövlət mükafatı laureatı, SSRİ Xalq artisti, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Qara Qarayevin xatirəsi Fəxri xiyabanda yad olunub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Mədəniyyət Nazirliyinin rəhbərliyi, tanınmış incəsənət və mədəniyyət xadimləri, habelə ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirak etdiyi anım tədbirində əvvəlcə görkəmli sənətkarın məzarı önünə tər güllər düzülüb.

Mədəniyyət naziri Anar Kərimov çıxış edərək görkəmli bəstəkarın musiqi mədəniyyətimizin inkişafındakı xidmətlərindən söz açıb. Bildirib ki, Qara Qarayev yaradıcılığı Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində parlaq səhifələri özündə ehtiva edir. Nazir deyib ki, milli bəstəkarlıq məktəbinin banisi Üzeyir Hacıbəylinin ənənələrini yeni səviyyədə davam etdirən Qara Qarayev, öz yaradıcılığı ilə əsl sənət məktəbi yarada bilib. Qara Qarayev XX əsrin elə parlaq simalarındandır ki, onun istedad və sənətkarlığı Azərbaycan musiqi sənətinin inkişaf mərhələlərini müəyyən edib. Vurğulayıb ki, Qara Qarayev qırx illik yaradıcılıq dövründə demək olar ki, bütün janrlarda əsərlər yaradıb: “O, üç simfoniya, simfonik janrda 20-dən çox əsər, 50-dən çox kamera əsəri, o cümlədən fortepiano üçün 24 prelüd bəstələyib, iki opera, iki balet, bir müzikl, Bakı, Moskva, və Leninqradın çoxsaylı teatr tamaşası və kinofilmləri üçün musiqi yazıb. Qara Qarayev yaradıcılığının tarixi əhəmiyyəti bundadır ki, o, Azərbaycan xalq musiqisini ümumbəşəri musiqi nailiyyətləri ilə qarşılaşdırıb, onun sintezini yaradıb və bunu parlaq şəkildə nümayiş etdirib. Qara Qarayev onlarca görkəmli bəstəkar yetirib «Qarayev bəstəkarlıq məktəbini» yaradıb. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin görkəmli nümayəndələri olan Rauf Hacıyev, Arif Məlikov, Xəyam Mirzəzadə, Vasif Adıgözəlov, Musa Mirzəyev, Tofiq Bakıxanov, Firəngiz Əlizadə, Azər Dadaşov, Polad Bülbüloğlu, Fərəc Qarayev, Elnarə Dadaşova Qarayev məktəbinin davamçılarıdır. Çox sevindirici haldır ki, Nazirliyin təşkilati və maliyyə dəstəyi ilə 2018-ci ildən başlayaraq Fransanın məşhur “Mezzo” kanalında Qara Qarayevin simfonik və kamera-instrumental əsərləri böyük uğurla səslənir. Qara Qarayev eyni zamanda sabahın musiqiçisidir. Onun parlaq yaradıcılığı artıq dünya musiqisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Biz hələ neçə illər sonra da bu ölməz musiqinin sədasını eşidəcəyik və bundan qürur duyacağıq”.

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, Xalq artisti Firəngiz Əlizadə bildirib ki, yaradıcılığı zəngin milli köklərə əsaslanan Qara Qarayev Azərbaycan musiqisinin yeni mərhələdə inkişafını təmin edən sənətkarlardandır.

“Qara Qarayev yaradıcılığı böyük məktəbdir, mən onun tələbəsi olduğum üçün hər zaman qürur duymuşam. Azərbaycan və dünya musiqi mədəniyyətinə böyük töhfələr vermiş Qara Qarayev milli və bəşəri xarakterli yaradıcılığı ilə gələcəyə yeni yollar açan novator sənətkar olub. Onun hər bir əsərinin premyerası musiqi həyatımızın xüsusi hadisəsinə, bayramına çevrilib, mədəni həyatımızda bir dönüş yaradıb”, — deyə F.Əlizadə söyləyib.

Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, Xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli isə Qara Qarayev yaradıcılığının dünyada yenidən aktuallaşdığını diqqətə çatdırıb: “Mən düşünürəm ki, onun əsərləri dünyanın ən möhtəşəm səhnələrində səsləndirilməli, ideyaları yayılmalıdır, çünki dünyanın buna ehtiyacı var. Bir də Qara Qarayev beynəlxalq festivalının bərpa edilməsini arzulayıram. Bu Azərbaycan musiqisinin dünyada daha da tanıdılmasına xidmət edəcək”.

Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru, Xalq artisti Siyavuş Kərimi Qara Qarayev musiqisinin daim yaşayacağını diqqətə çatdıraraq, onun yaradıcılığının mədəniyyətimizdə hər zaman xüsusi yerə malik olduğunu vurğulayıb. O, Azərbaycan musiqisinə böyük töhfələr vermiş dahidir. Görkəmli bəstəkarın əsərləri bu gün də dünya səhnələrində səslənməklə mükəmməlliyini bir daha sübut edir.